Korzystanie z usług “Tatanka Dom w Puszczy” stanowi akceptację niniejszego regulaminu.

 

REZERWACJA I PŁATNOŚCI 

 1. Rezerwacji wstępnej można dokonać telefonicznie, za pośrednictwem e-mail domtatanka@gmail.com lub za pomocą formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie https://www.domtatanka.com/rezerwacje

 2. Przy rezerwacji wstępnej należy określić termin pobytu oraz liczbę osób. Rezerwacja wstępna następuje po potwierdzeniu dostępności obiektu oraz jednoznacznej deklaracji chęci wynajmu. 

 3. Rezerwacja wstępna obowiązuje 24 godziny.

 4. Rezerwacja gwarantowana następuje po wniesieniu zadatku za pobyt. Od chwili dokonania rezerwacji wstępnej, czas na wniesienie zadatku wynosi 24 godziny. Zadatek wynosi 40% całkowitej kwoty pobytu. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po przesłaniu dowodu wpłaty/przelewu na adres e-mail: domtatanka@gmail.com lub zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym.

 5. Po zaksięgowaniu przelewu zadatku lub przesłaniu potwierdzenia przelewu, do osoby rezerwującej wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem rezerwacji.

 6. Wniesienie zadatku realizowane jest na rachunek bankowy o numerze: 80187010452078106346650001

 7. W tytule przelewu należy umieścić wyłącznie numer rezerwacji.

 8. W przypadku całkowitej rezygnacji Najemcy z pobytu z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, zadatek nie podlega zwrotowi.

 9. Pozostałą część kwoty za pobyt należy uregulować przelewem (z góry) do 7 dni roboczych przed przyjazdem.

 10. Kaucja pobierana jest na czas pobytu, płatna przelewem na 7 dni przed przyjazdem, w wysokości 500 zł i stanowi zabezpieczenie na wypadek poczynionych szkód podczas pobytu. Kaucja zwracana jest wciagu 2 dni roboczych od czasu opuszczenia Domu przez Najemcę, pod warunkiem, że stan techniczny wszystkich przedmiotów stanowiących wyposażenie Domu, jak i samego budynku oraz terenu do niego należącego, będzie nie gorszy niż przy przekazaniu Najemcy kluczy do obiektu.

 11. Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu. 

 12. Opłata miejscowa nie jest wliczona w cenę pokoju i wynosi 2,31 zł za dobę.

 

POBYT I ZAKWATEROWANIE

 1. Doba zaczyna się o godz. 16:00 (przyjazd), a kończy o godz. 11:00 (wyjazd).

 2. Minimalny czas wynajmu to 2 doby chyba, że w ofercie specjalnej wskazano inaczej.

 3. Najemca zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego o planowanej godzinie dotarcia do Tatanka Dom w Puszczy, najpóźniej na 1 dzień przed przyjazdem.

 4. Wynajmujący otrzyma godzinę przed przyjazdem  wiadomość sms wysłaną na numer telefonu wskazany przy rezerwacji, z kodem dostępu do schowka, chyba że przekazanie Domu nastąpi w obecności pracownika Domu.

 5. W dniu opuszczenia obiektu, klucz wejściowy należy ponownie umieścić w schowku i przekręcić w dowolnym kierunku cyfry na blacie schowka, chyba że odbiór Domu nastąpi w obecności pracownika Domu.

 6. Goście zobowiązani są przechowywać klucz do obiektu z należytą starannością. W przypadku jego utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami wymiany dwóch wkładek zamka w wysokości 250 zł.

 7. Nieopuszczenie apartamentu w dniu planowego wyjazdu do godz.11:00 będzie traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.

 8. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

 9. W przypadku nie przybycia Najemcy w wyznaczonym terminie, rezerwacja gwarantowana wniesionym zadatkiem ulega automatycznemu anulowaniu o godzinie 11:00 dnia następnego, wniesiony zadatek nie podlega zwrotowi.

 10. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji Domu przez innych gości.

 11. Najemca nie może użyczać albo oddawać domku w podnajem innym osobom.

 12. Większa liczba osób niż 12 może przebywać w domu i na terenie wyłącznie za zgodą Wynajmującego.

 13. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z domu (bez zgody i wiedzy Wynajmującego), zastrzega się prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY 

 1. Najemca po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Dom, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domu.

 2. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Wynajmującego. 

 3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Domu na zaistniałych podczas pobytu, czy to z winy umyślnej lub nieumyślnej.

 4. Najemca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za przebywające z nią osoby ( w tym dzieci i zwierzęta).

 5. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Wynajmującego obiekt, dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domu. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego.

 6. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Najemca jest zobowiazany jak najszybciej zgłoscić je Wynajmującemu, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.

 7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z DOMU

 1. Najemca zobowiązany jest używać Domu zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Uprasza się o nie przestawianie łóżek w sypialniach oraz używanie obuwia zmiennego wewnątrz domu. 

 2. Za rzeczy pozostawione w domku Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

 3. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu wskazanym przez administratora obiektu. Parking jest parkingiem niestrzeżonym. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie pojazdów mechanicznych lub innych należących do Najemcy.

 4. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 5. W Domu, pod schodami znajduje się gaśnica, w której należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłoczne o tym zdarzeniu poinformować Wynajmującego. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy, Najemca zostanie obciążony kwotą 150 zł oraz kwotą 500 zł za posprzątanie Domu.

 6. Pod żadnym pozorem nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na obudowie kominka wolnostojącego, gdyż grozi to pożarem.

 7. Do rozpalenie “kozy” można używać wyłącznie drewna oraz rozpałki dostarczonej przez Wynajmującego.

 8. W Domu oraz na tarasie Domu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

 9. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domu nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do Domu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

 10. Niedopuszczalne jest palenie grilla na tarasie Domu. 

 11. Palenie grilla oraz ogniska jest możliwe wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. 

 12. Po użyciu grilla Najemca jest zbowiązany do posprzątania popiołu, wyrzucenia żywności, opakowań oraz usunięcia wszelkich śmieci.

 13. Po użyciu ogniska należy je zgasić wodą z widerka które znajduje się przy kranie zewnętrznym. Pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać rozpaloengo ogniska bez nadzoru.

 

WYPOWIEDZENIE POBYTU

 1. Goście zobowiązują się wykorzystywać obiekt noclegowy jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w  “Tatanka Dom w Puszczy”

 2. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi oraz w przypadku uzasadnionej interwencji wezwania policji, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w Domu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

 

ZAKOŃCZENIE POBYTU

 1. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności:

  1. pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem 

  2. opróżnienie lodówki z żywności i pozostawienie jej w nienagannym stanie, 

  3. pozostawienie otoczenia domku w zastanym stanie

  4. wyrzucenia śmieci do kubłów znajdujących się przy wjeździe na posesję.

  5. wyczyszczenia grilla z popiołu, wyrzucenia żywności, opakowań oraz usunięcia wszelkich śmieci.

            W innym wypadku, może skutkować to doliczeniem opłaty w kwocie 100 zł do pobytu, faktura może być wysłana na adres Gościa               z wezwaniem do zapłaty.

 1. Przed opuszczeniem obiektu prosimy o sprawdzenie i zamknięcie drzwi i okien.

 2. Przed opuszczeniem obiektu pracownik obsługi ma prawo do sprawdzenia stanu technicznego apartamentu - wszelkie usterki zauważone w tym czasie, a niezgłoszone Wynajmującemu w dniu wyjazdu obciążą rachunek Gościa zdającego apartament

 

AKCEPTACJA ZWIERZĄT

 

 1. Akceptujemy wyłącznie małe domowe zwierzęta, za dodatkową opłatą w wysokości 30 zł za dobę. Nie przyjmujemy szczeniąt ani kociąt.

 2. Właściciel ponosi pełną odpowiedzialność finansową za ewentualne zniszczenia dokonane przez psa lub kota.

 3. Właściciel ma obowiązek sprzątania odchodów z terenu posesji.

 

UBEZPIECZENIE

 1. Cena usług świadczonych przez Wynajmującego Tatanka Dom w Puszczy nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Najemcy na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.