top of page

Polityka prywatności


Obiekt “TATANKA” DOM W PUSZCZY ul. Kamienne Bagno 39, 17-230 Białowieża szanując Państwa prawo do prywatności dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. W związku z czym, zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej zwany jako „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest “WHITE SPOT Jacek Stasiewicz” ul. Gliniana 12 F, 15-068 Białystok NIP 542 5421562123, REGON  384884659.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: domtatanka@gmail.com bądź listownie na adres korespondencyjny “WHITE SPOT Jacek Stasiewicz” ul. Gliniana 12 F, 15-068 Białystok 
3. Pani/Pana dane osobowe obiektl pozyskuje bezpośrednio od Pani/Pana podczas kontaktu Państwa z pracownikami obiektu drogą telefoniczną, mailową lub osobiście, czy też poprzez formularz kontaktowy, a także poprzez złożenie rezerwacji online przez naszą stronę lub poprzez portal rezerwacyjny zewnętrzny. 

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w następujących celach i w oparciu o podstawy prawne:

a) ​podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
- w zakresie wyrażonej zgody przez Panią/Pana:

 

  • przesyłanie ofert handlowych i marketingowych;

  • świadczenie usługi newsletter;

  • udzielanie odpowiedzi na zapytanie nadesłane poprzez formularz kontaktowy, czy w drodze korespondencji e-mail, czy listownej;

  • dopasowanie świadczonych usług pod kątem wskazanych preferencji;

  • personalizowanie strony internetowej w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam po akceptacji plików coockies;

  • przetwarzanie danych w systemie recepcyjnym dla przyspieszenia kolejnej procedury check-in;


b) podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia
- podejmowanie działań na Pani/Pana żądanie przez obiekt przed zawarciem umowy (np. dokonanie rezerwacji), a także zawarcie i wykonanie umowy o najem krótkoterminowy

c) ​podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia
- wypełnienie obowiązku prawnego nałożonego na administratora (obiekt) w zakresie wystawiania, a następnie archiwizowania dokumentów w celu udokumentowania przez administratora wypełniania obowiązków podatkowych, księgowych związanych z wykonaniem usługi.

d) ​podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia
- zapewnienie bezpieczeństwa gościom obiektui innym osobom przebywającym na terenie obiektu lub w jego obrębie poprzez system monitoringu wizyjnego rejestrującego osoby przebywające w obszarze monitorowanym;

- przeprowadzanie badań satysfakcji gości obiektu za pomocą np. ankiet, aby określić jakoś świadczonej usługi oraz poziom zadowolenia gościi w tym celu obiektmoże analizować Pani/Pana wybory zakupowe związane z działalnością obiektu, a następnie dobierać i oferować własne produkty i usługi bezpośrednio pod kątem potrzeb gości obiektu w celu najlepszego ich zaspokojenia;

- dochodzenie ewentualnych roszczeń przez obiekt w związku z poniesioną szkodą wyrządzoną przez gościa lub też obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do obeiktu, a także prowadzenie windykacji;

5. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane:
a) przez czas obowiązywania umowy o najem krótkoterminowy, a po jej zakończeniu dane będą przechowywane przez okres maksymalnie 6 lat w celu:

- dochodzenia roszczeń w związki z wykonaniem warunków umowy w tym przedawnienia ewentualnych roszczeń (podatkowych i cywilnych);

- dokumentowania wykonania obowiązków przez administratora względem przepisów podatkowych, rachunkowych;

b) przez system monitoringu wizyjnego przez okres ok. 7-14 dni (w zależności od wielkości nagrań) chyba, że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy;

c) do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody, w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, a następnie przez 5 lat od dnia odwołania zgody w celach archiwalnych do udokumentowania przed ewentualnymi roszczeniami.

Wycofanie zgody odbywa się bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- podmioty przetwarzające wykonujące działania na rzecz lub w imieniu administratora (obiektu) na mocy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych np. firma obsługująca systemy teleinformatyczne, podmioty wspierające w zakresie obsługi prawnej, rachunkowo-księgowej, czy kadrowej;

- organy publiczne, działające na odrębnych przepisach prawa np. policja, sądy, urząd skarbowy;

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

8. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych w zakresie badania satysfakcji oraz w celu spersonalizowania usług w oparciu o Pani/Pana preferencje będzie poprzedzone pobraniem stosownej zgody na podjęcie działań przez obiekt.

​9. ​Ma Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do nich i uzyskania ich kopii, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;

● wycofania zgody w przypadku, gdy przetwarzanie odbyło się na podstawie jej wyrażenia. Wycofanie odbywa się bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu zgłoszenia realizacji swoich praw prosimy o przesłanie ich na dane korespondencyjne podane w pkt. 1 klauzuli lub w formie e-mail na adres: domtatanka@gmail.com​ Niektóre z tych praw mogą podlegać ograniczeniom z uwagi na inny prawny obowiązek nałożony na administratora.

● wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy zostanie uznane, iż Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem z naruszeniem przepisów Rozporządzenia;

​Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania:

Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne i jest wymogiem umownym, gdyż w przypadku braku podania danych osobowych oraz kontaktowych będzie to skutkowało brakiem możliwości dokonania czynności przez obiekt przed przyjazdem Pani/Pana tj. dokonania rezerwacji oraz uniemożliwi zawarcie umowy z obiektem oraz wystawieniem faktury VAT, a w konsekwencji nie będą mogli Państwo skorzystać z oferty i usług obiektu. Zatem podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji wskazanych powyżej zadań.

bottom of page